Wykonawca testamentu

Spadkodawca może w testamencie ustanowić wykonawcę testamentu, którego rolą jest wykonanie określonej w testamencie woli zmarłego, w szczególności spłata długów spadkowych, wykonanie zapisów i poleceń określonych w testamencie oraz, po dokonaniu tych czynności, wydanie spadkobiercom pozostałych po tych czynnościach składników majątkowych, w sposób zgodny z wolą zmarłego. Do tego czasu spadkobiercy nie dysponują majątkiem spadkowym.

Wykonawcą testamentu może być w zasadzie każdy, o ile ma pełną zdolność do czynności prawnych czyli jest pełnoletni i nieubezwłasnowolniony.

Powołanie wykonawcy jest celowe, gdy zachodzi obawa, iż po śmierci spadkodawcy pomiędzy spadkobiercami dojdzie do sporu o podział majątku, bądź też wtedy, gdy spadkodawca obawia się niewykonania przez spadkobierców zapisów lub poleceń.