Przyjęcie i odrzucenie spadku

Spadkobierca może spadek:

  • Przyjąć wprost

  • Przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza

  • Odrzucić

Spadkobierca w terminie 6 miesięcy (art. 1015) od dowiedzenia się o tytule swojego powołania (np. dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy) może przyjąć spadek wprost – za długi spadkowe odpowiada bez ograniczeń – albo z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy jego odpowiedzialność ogranicza się do wartości stanu czynnego spadku (jedynie aktywa) ustalonego w inwentarzu (art. 1031).

Po upływie powyższego terminu spadkobierca nabywa spadek, co do zasady wprost, z mocy samego prawa. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku (art. 1030).

Złożenie oświadczenia przyjęciu (a także o odrzuceniu) spadku może nastąpić przed właściwym miejscowo dla spadkobiercy sądem rejonowym lub notariuszem.

W wypadku zaniechania złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku albo przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w terminie, można wystąpić o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli.