Podział majątku

Rozwód rzadko kiedy kończy się podziałem majątku wspólnego powstałego w czasie małżeństwa. Sąd w sprawie rozwodowej podzieli majątek tylko o ile istnieje między małżonkami porozumienie co do sposobu podzielania majątku i tylko jeśli konieczność prowadzenia sprawy w tym zakresie nie przedłuży postępowania. Z tego względu w praktyce sprawa o podział majątku na ogół prowadzona jest już po zakończeniu sprawy rozwodowej w osobnym postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym.

Warto pamiętać, że przy braku intercyzy od chwili zawarcia małżeństwa cokolwiek co którekolwiek z małżonków zarobi czy nabędzie, staje się ich majątkiem wspólnym. Od tej zasady są wyjątki. I tak nie staje się majątkiem wspólnym rzecz kupiona w trakcie małżeństwa, ale za pieniądze, które małżonek uzyskał przed ślubem, albo – co do zasady – rzecz uzyskana darowizną przez tylko jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Sąd zwykle orzeka o podziale majątku małżeńskiego w częściach równych, czasem można jednak uzyskać udział większy niż połowa.

Możliwe jest również rozliczenie środków, które były majątkiem osobistym i zostały przekazane na majątek wspólny (np. nakład na mieszkanie wspólne ze środków uzyskanych darowizną od rodziców)

W toku postępowania działowego pojawia się wiele punktów spornych między uczestnikami. Chodzi tu w szczególności o kwestie:

  • zakresu przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego;

  • określenia, jakie aktywa majątkowe mają przypaść każdemu byłych z małżonków;

  • określenia wartości poszczególnych składników majątkowych;

  • określenia równych bądź nierównych udziałów w majątku wspólnym;

  • rozliczenia nakładów z majątku odrębnego każdego z małżonków.